POLÍTICA GENERAL DE RESERVES

Actualitzat: 09/03/2021

Les presents condicions s’apliquen a les reserves tramitades només a través de la web www.hotelpuchet.com (d’ara endavant “Web”) i constitueixen un contracte entre Vostè (d’ara endavant “Client”) i l’Hotel Puchet.
Aquesta “Web” és propietat de PUTXET DE PONENT S.L. (d’ara endavant “Hotel Puchet”) amb domicili social en Av. Doctor Fleming núm. 52 – 07871 – Sant Antoni de Portmany – ILLES BALEARS.
NIF: B07320559
La sol·licitud i tramitació d’una reserva a través d’aquesta “Web”, suposa l’acceptació de l’avís legal, de les condicions d’ús, de la política de privacitat, de qualsevol política descrita, de totes les condicions, de les tarifes i d’aquests termes i condicions, per part del “Client”.
El “Hotel Puchet” es reserva el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment aquests termes i condicions.

 

Normativa aplicable

Aquests termes i condicions estan subjectes al que es disposa en la Llei 7/1998, de 13 d’abril sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com tota la normativa turística que resulti d’aplicació i, subsidiàriament, el Codi Civil i el Codi de Comerç.

Clàusules

La realització d’una reserva a través d’aquesta “Web” estan subjectes a les següents clàusules:

 1. Manifestacions: El “Client” manifesta i declara,

a) Ser major d’edat i disposar de plena capacitat per a formalitzar la reserva, manifestant que entén, comprèn i accepta la totalitat de les condicions que es troben descrites en aquesta “Web”.
b) Que les dades subministrades quan formalitza la reserva són veritables i complets.
c) Que confirma la reserva sol·licitada i especialment les dates indicades, el nombre de persones i el tipus d’habitació.
d) Que accepta els termes i condicions, així com la política de cancel·lació de la mena de tarifa contractat (tarifa estipulada en la “Web” en el moment de realitzar la reserva)
e) Que accepta el pagament de la reserva per l’import total descrit, sempre en Euros.

2. Nens

Els nens, a partir de 12 anys, es consideren adults quant a allotjament i qualsevol altre servei contractat.

L’Hotel Puchet disposa de bressols per als bebès, i són gratuïtes. Haurà de sol·licitar-la quan realitzi la reserva, en el PAS 3 en l’apartat Observacions o peticions especials.

 1. Accés a la Web:

L’accés a aquesta pàgina “Web” és responsabilitat del “Client”.

 1. Reserva:

4.1. En la reserva s’inclouen els serveis detallats segons les condicions de la tarifa estipulades en la “Web”. Aquestes condicions particulars (Tarifa contractada) juntament amb els presents termes i condicions generals hauran de ser acceptades per “Vostè” abans de formalitzar la reserva. El contracte podrà formalitzar-se en castellà, en anglès i en català. En cas de discrepància entre les versions traduïdes de les presents condicions, prevaldrà la versió castellana.

 

4.2. Reserves on-line, a través d’aquesta “Web”: El procés de formalització segueix els següents passos:

PAS 1. Selecció de dates i habitacions.
PAS 2. Selecció d’extres. Resumeixen reserva.
PAS 3. Dades personals i pagament de la reserva. Condicions de la reserva.
PAS 4. Confirmació de la reserva.
Una vegada realitzada la reserva s’enviarà una confirmació per correu electrònic a l’adreça de contacte proporcionat per el “Client” (d’ara endavant “Bono Confirmación”).
La reserva es considera acceptada quan: s’ha realitzat el pagament i s’ha rebut el “Bono Confirmación”.
El “Client” disposarà de l’opció de modificació de la seva reserva, sempre que la tarifa contractada li permeti i hi hagi disponibilitat, mitjançant l’opció “gestionar la meva reserva”, que ha rebut en el “Bono Confirmación”.

4.3. L’Hotel Puchet disposa d’uns packs i extres, que el “Client” podrà adquirir en el procés de realització de la reserva.
Qualsevol petició especial (s’entén per especial tot allò que no apareix descrit en cap pas per a la formalització de la reserva) haurà de consultar-se i/o sol·licitar-se prèviament en el procés de reserva, en concret en l’apartat de “Observacions o Peticions” o bé podrà ser atesa en la Recepció de l’Hotel Puchet, i sempre sota disponibilitat.

4.4. Check-In: Tret que s’indiqui una altra cosa en les condicions de la tarifa, el check-in es farà el dia d’arribada prevista a partir de les 16.00h i el check out com a hora màxima a les 11.00h del dia de sortida.

En cas de no presentar-se (No Show), se li cobra l’estipulat en els termes i condicions de la tarifa contractada.
La sortida anticipada, es carregarà l’estada completa.

 1. Preu i pagament:
 • El preu dels serveis i els mètodes de pagament acceptats, són els que es determinen expressament en aquesta “Web”, i seran els definits expressament en el procés de realització de la reserva.
  El pagament dels serveis es realitza mitjançant targeta de crèdit. L’Hotel Puchetno emmagatzema les dades de la seva targeta. El pagament es realitza a través d’una passarel·la de pagament virtual.

L’Hotel Puchet té implantada una política sobre la no coincidència del titular de la reserva i de la targeta de crèdit de pagament: En cas de no ser el titular de la targeta de crèdit utilitzada per a realitzar la reserva, haurà de posar-se en contacte amb l’àrea de reserves de l’Hotel Puchet amb antelació, info@smturistic.com i sol·licitar l’emplenament d’un formulari. En cas contrari, el pagament es cancel·larà i haurà d’efectuar-se directament a l’Hotel Puchet, abans de la realització del check-in.

5.2. Les promocions i ofertes només seran vàlides durant el temps que romanguin accessibles. Aquestes tindran uns Termes i Condicions específiques.

5.3. Excepte indicació específica en sentit contrari, els preus que s’indiquen en la Web són Preus Venda al Público, IVA inclòs. La transacció s’efectuarà en EUROS, sigui com sigui l’origen del Client. Qualsevol altra taxa, impost o suplement que es pugui reportar a conseqüència de l’allotjament, com la taxa turística (per persona i nit), es pagarà directament en l’establiment en el check-in

 1. Cancel·lació de les reserves:

La cancel·lació de la reserva està descrita en els termes i condicions de la tarifa contractada.

Excepció: en cas d’Estat d’Alarma o tancament de fronteres, tant del país d’origen com en l’Estat Espanyol, sempre que s’hagi adquirit la reserva a través d’aquesta “Web” i en dates anteriors a qualsevol de les situacions descrites, es podrà cancel·lar o modificar la reserva. La manera de realitzar aquesta cancel·lació o modificació serà enviant un mail a info@smturistic.com i informar de la situació, adjuntant obligatòriament el “Bono Confirmación”.

Si el “Client” desitja cancel·lar, se li realitzarà la devolució de l’import a partir dels 30 dies següents de la realització de la sol·licitud de la cancel·lació.

Si el “Client” desitja modificar, se li donarà l’opció de canviar les dates, i aquestes hauran d’estar dins dels 365 dies següents a la sol·licitud de la modificació. O bé, la pròxima temporada, si l’allotjament no es troba obert tot l’any.

 

 1. Dret de desistiment: A l’efecte del que es preveu per l’article 97.1.i) RDL 1/2007, se l’informa que, atenent el que es disposa per l’article 103 l) del citat Reial decret llei, no li assisteix el dret de desistiment
 2. Nul·litat de les clàusules: Si una o diverses de les clàusules incloses en aquestes condicions generals (termes i condicions), fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta afectarà només aquesta disposició o a aquella part que hagi estat així declarada, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa afectada, per no posada.
 3. Acceptació: La sol·licitud i la formalització de la reserva impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions generals (termes i condicions), considerades com a part integrant de la reserva i completada amb les condicions de la tarifa i la legislació específica aplicable, són expressament acceptades per el “Client”.
 4. Llei aplicable i fur competent: El contracte actual, es regirà per la llei espanyola a exclusió de les seves regles de conflicte de llei. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors en matèria de competència jurisdiccional pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització de la Web o dels serveis vinculats a la mateixa se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals competents d’Eivissa, renunciant expressament el “Client” al seu fur propi si el tingués.